Klubbens vedtægter

§1 Navn
Klubbens navn er MC-Flokken, Kerteminde, Fyn

§2 Hjemsted
Klubben er hjemhørende i Kerteminde Kommune.

Lokaler beliggende:
Urupvej 98,
5550 Langeskov,
Kerteminde Kommune.

§3 Formål
Klubbens formål er, at varetage medlemmernes interesse for motorcykler og kammeratligt samvær.

For at efterleve formålsparagraffen arrangerer klubben klubaftener, køreture, træf, kurser, foredrag, fester m.v.

Det er kammeratskabet, der er den bærende værdi i klubben.

§4 Medlemskab
Loft på 20 medlemmer – antal vurderes og fastsættes på generalforsamlingen. Ved 19 medlemmer kan dette omgås, hvis medlem nr. 20 og 21 er et par.

stk. 1: 
Betingelse for medlemskab:
– Ejer af motorcykel eller tilhørsforhold (ægtefælle,kæreste) til medlem.

– Være minimum 18 år.

– Medlemskab indtræder ved indbetaling af fuldt kontingent.

stk. 2: 
Optagelse af nye medlemmer: 
Der er en prøvetid på minimum 3 måneder og deltagelse i minimum 5 klubture/køreture.                                                            Prøvemedlemmer betaler halv pris i prøveperioden. 

Eventuel fuld optagelse besluttes derefter af de øvrige medlemmer.

Afstemning foregår skriftligt – begrundet svar sendes til formanden. Ved 80 % positive tilkendegivelser er man herefter fuldt medlem. Man skal være fuldgyldigt medlem, for at deltage i forårsturen.

stk. 3:
Det forventes at medlemmer varetager klubbens interesser på behørig vis.

stk. 4: 
Uterlig opførsel kan medføre eksklusion.

stk. 5:
Eksklusion af et medlem: Det besluttes på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling

– gyldig ved mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for eksklusionen.

stk. 6:
Kontingent betales månedsvis forud – vurderes og fastsættes på generalforsamlingen.

Restancer over 3 måneder kan medfører eksklusion.

stk. 7:
Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens formand eller kasserer.

stk. 8:
Rygmærke godkendt af klubben er tilladt, men det er ikke et krav at bære rygmærke.

§5 Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kommende års kontingent på den årlige generalforsamling.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen holdes en gang årlig inden udgangen af februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig udsendelse af indkaldelse til medlemmerne.

Indkaldelse kan tillige foretages ved e-mail.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg til suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger foretages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6.

Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

§8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.

Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/ 3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§9 Bestyrelsen
I det daglige ledes klubben af en bestyrelse på 5 personer. Formand, næstformand, kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for klubbens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen og kan ikke vælges samme år.

Der vælges mindst 1 revisor, 1 revisorsuppleant og mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Formand og kasserer vælges direkte, derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftligafstemning.

§10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og status regnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres og godkendes af de valgte revisorer.

Revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§11 Tegningsret
Formanden og kasserer tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§12 Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

En ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsningen af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de 2 generalforsamlinger.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver, når enhver er svaret sit, medlemmerne ved ligelig fordeling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 4. oktober 2015.

Glenn, Tina, Arno,  Mette, Jørgen, Claus, Helle, Benjamin & Johnny